Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanym dalej RODO. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: NZOZ „REHA-MEDIC” CENTRUM REHABILITACJI z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 6, 64-530 Kaźmierz.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą adresu e-mail: kontakt@reha-medic.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony.
  4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawego bądź do momentu wycofania zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
  5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania.
  6. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
    i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.